Asiakasrekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Sport Image (Y 1500697-4)
Kankarioonintie 9
13900 PEKOLA

0400 618071
www.sportimage.org

Rekisteriä hoitava taho

Joppe Askolin
fotoklubi@sportimage.org

Rekisterin nimi

Sport fotoklubi asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yrityksen ja yksityis- ja/tai yritysasiakkaan välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito, asiakasyhteydenpito ja markkinointi. Rekisterin tietoja saatetaan käyttää yrityksen omaan suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole sitä erikseen kieltänyt.

Asiakkaan oikeutetun edun vuoksi henkilötietoja käsitellään huolellisesti. Asiakastietoja käytetään myös tarvittaessa palautteiden käsittelyä varten.

Sport Image säilyttää asiakkaiden tiedot fotoklubi toiminnan ja laskutuksen osalta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät yhteydenottolomakkeen täyttämiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn
yhteydenottolomaketta eikä sitoutua yhteydenottolomaketta koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen. Yhteydenottolomakkeen veroiseksi tiedonsaanniksi katsotaan myös asiakkaan toimittama sähköposti, jossa yhteystiedot on mainittu, sekä asiakkaalta itseltään suullisesti saadut tiedot.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröityneen tekemän yhteydenottolomakkeen ja siihen liittyvän toimenpiteen mahdollistamiseksi. Säilytysaika riippuu kerätyn tiedon säilytysajan tarpeesta, mm. laskutustiedot tulee kirjanpitolain mukaan säilyttää kuusi vuotta. Yhteydenottolomakkeen tietoja säilytämme ainoastaan asiakkaan suostumuksesta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää henkilötietoja henkilöasiakkaista ja yritystietoja yritysasiakkaista. Rekisteri sisältää asiakkaasta nimitiedot, osoitetiedot (posti-, laskutus ja sähköpostiosoitteet), sekä puhelinnumeron.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottajan omalla suostumuksellaan ilmoittamat tiedot fotoklubiin liittymisen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sport Image säilyttää tietoja asiakkuuteen ja laskutukseen liittyvissä järjestelmissä. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä kirjautumisen. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän hallinnollisista asioista vastaavat henkilöt. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta Rekisteriä hoitava taho).
  • Rekisteriä hoitava taho oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks.kohta Rekisteriä hoitava taho).
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.